Meniu Rapid
Oferte Speciale


Harta Locatii

Cursuri OnLine


Regulament de Transferari

 

Art. 1 Prezentul Regulament de transferări se aplică tuturor cluburilor membre ale Federaţiei Române de Dans Sportiv si sportivilor acestora, fiind singurul act care specifică modalităţile de transfer de la un club la altul a sportivilor membri ai Federatiei Romane de Dans Sportiv. Orice dispoziţii contrare prezentului Regulament sunt nule de drept.

Art. 2 Scopul prezentului Regulament este crearea unui cadru adecvat în vederea dezvoltării mişcării de dans sportiv în România, a dansului sportiv de performanţă în special şi pentru prevenirea unor stări conflictuale între cluburi, antrenori şi sportivi.

Art. 3 Transferul unui sportiv de la un club la altul se efectuează numai de către Federatia Romana de Dans Sportiv, cu acordul scris al părţilor implicate, in baza prevederilor contractuale stabilite între sportiv şi clubul la care este legitimat ori a regulamentelor interne ale clubului la care sportivul a semnat o adeziune (cerere de înscriere etc.). În cazul sportivilor în vârstă de până la 16 ani, pentru efectuarea transferării este necesar şi consimţămîntul scris al unuia dintre părinţi.

Art. 4 Documentele necesare efectuării transferării unui sportiv sunt urmatoarele:
- cerere de transfer semnată de sportiv, semnată şi ştampilată de clubul la care se va efectua transferul
- acordul de transfer al clubului de la care pleacă sportivul
- legitimaţia Federatiei Romane de Dans Sportiv in care să se mentioneze transferarea sportivului de la un club la altul
- dovada achitării cotizaţiei anuale a sportivului la Federatia Romana de Dans Sportiv
Documentele se depun la sediul Federatiei Romane de Dans Sportiv, in atentia Comisiei de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări Sportive.
Federatia Romana de Dans Sportiv percepe o taxă de transfer pentru fiecare sportiv, indiferent de clasă, taxa fiind stabilită de Biroul Federal.

Art. 5 Perioada de transferări a unui sportiv de la un club la altul este cuprinsă în intervalul 01.01 - 31.01 si 01.07 – 31.07 a fiecărui an.
În afara acestei perioade, sportivul nu se poate transfera de la un club la altul.
Intre doua transferuri trebuie sa fie minim 12 luni.
Prin excepţie, se pot efectua transferări şi în afara acestei perioade în următoarele condiţii:
a) dacă sportivul implicat îşi schimbă domiciliul, se mută în alt oraş pentru continuarea studiilor, a serviciului, dovedite cu acte.
b) contractul existent între sportiv şi clubul la care este legitimat a expirat şi părţile nu doresc prelungirea acestuia, daca contractul a fost autentificat la notariat si a fost înregistrat la Federatia Romana de Dans Sportiv.
c) dacă clubul la care sportivul este legitimat se desfinţează.
Un sportiv are dreptul de transfer o singură dată în decursul unui an competiţional, care corespunde cu cel calendaristic.

Art. 6 Orice convenţie dintre sportiv şi clubul la care este legitimat poate avea o durată de minim un an şi maxim 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul scris al părtilor exprimat prin act aditional la contractul initial.

Art. 7 Orice convenţie încheiată între sportiv şi club trebuie să conţină drepturi şi obligaţii ale ambelor parti, autentificata la notariat si inregistrata la federatie cu respectarea regulamentelor Federatiei Romane de Dans Sportiv.

Art. 8 Încetarea convenţiei dintre sportiv şi clubul la care este legitimat poate avea loc în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiată
b) prin acordul părţilor
c) în cazul desfiinţării clubului la care este legitimat sportivul.

Art. 9 La încetarea contractului dintre sportiv şi club, sportivul poate să-şi reînnoiască contractul sau să se transfere la alt club, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Art. 10 Suspendarea din activitatea competiţională a unui sportiv pentru încălcarea obligaţiilor stabilite în prezentul Regulament, se face cu acordul Federatiei Romane de Dans Sportiv pe o perioada de maxim 12 luni

Art. 11 În cazul efectuării unui transfer, cluburile care percep taxe sau contribuţii pentru instruirea sportivilor legitimaţi, nu au dreptul la compensaţii de formare a sportivilor respectivi ori a altor beneficii financiare sau de altă natură percepute de la sportiv sau de la clubul la care pleacă, decât în limita investiţiilor directe realizate pentru formarea sportivului şi care depăşesc nivelul contribuţiei sportivului la club. În acest sens sunt considerate cheltuielile efectuate de către club pentru deplasarea şi asigurarea condiţiilor necesare participării sportivului la stagiile de pregătire sau competiţiile oficiale organizate în ţară sau străinătate.
Toate cheltuielile efectuate de club în acest sens, vor fi dovedite prin înscrisuri.

Art. 12 Eliminat de Adunarea Generala din 28 februarie 2009

Art. 13 Transferul în străinătate a unui sportiv se face numai cu acordul Biroului Federatiei Romane de Dans Sportiv şi al clubului de la care provine acesta.

Art. 14 În vederea reprezentării peste hotare a dansului sportiv românesc, se pot împrumuta pentru cluburile angrenate în competiţii internaţionale oficiale, dansatori sportivi de la alte cluburi.
Împrumutul se face pe o perioada determinata sau numai pentru competiţia sau competiţiile internaţionale din anul respectiv, dar nu mai mult de un an competiţional.
El se face pe baza unui contract de împrumut semnat de autorităţile clubului contractante şi sportivul implicat în împrumut şi trebuie să specifice drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor.
Împrumutul de sportivi se poate face şi pe plan naţional, dar numai cu avizul Comisiei de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări Sportive şi după achitarea taxei de împrumut care este egală cu taxa de transfer.

Art. 15 În situaţia în care sportivul părăseşte clubul la care este legitimat fără a avea acordul acestuia sau fără să se încadreze în cazurile de excepţie prevăzute la art. 6, în cazul în care convenţia încheiată între sportiv şi club nu prevede alte măsuri, Federatia Romana de Dans Sportiv stabileşte sancţiunea suspendării sportivului din activităţile competiţionale astfel:
- pentru clasele E, D, C – perioada de suspendare 6 luni.
- pentru clasele B, A, S – perioada de suspendare 6 luni.
Sportivul este exonerat de această sancţiune prin plata către clubul de la care a plecat a unei sume de bani, cu titlu de despăgubire, conform următoarei grile:
- clasa E – 100 Euro
- clasa D – 200 Euro
- clasa C – 250 Euro
- clasa B – 300 Euro
- clasa A – 400 Euro
- clasa S – 500 Euro
Dansatorii de clasa Hobby se pot transfera si fara acordul clubului, ei avand obligatia de a anunta in scris clubul de unde pleaca si clubul unde se transfera.

Art. 16 Federatia Romana de Dans Sportiv nu va acorda dreptul de legitimare a sportivului la alt club decât după trecerea perioadei de suspendare sau îndeplinirea obligaţiei de plată a despăgubirilor către club. Sportivul nu va avea dreptul de a participa la competiţiile desfăşurate de Federatia Romana de Dans Sportiv pe perioada suspendării. Suspendarea sportivului incepe cu data inregistrarii cererii la Federatia Romana de Dans Sportiv. Cererile se depun doar in perioada de transfer.

Art. 17 In situatia in care un sportiv nu activeaza un an de zile, in anul urmator se poate transfera fara nici o taxa de transfer sau amenda indiferent de clasa în care activează.

Art. 18 Orice falsificare a semnaturilor sau a documentelor se pedepseste conform Codului Penal.

Art. 19 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine sancţiuni conform Regulamentului de disciplină.

Art. 20 Litigiile în legătură cu prevederile prezentului Regulament sunt de competenţa exclusivă a Comisiei de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări Sportive din cadrul Federatiei Romane de Dans Sportiv.

Art. 21 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2008, de la această dată, orice dispoziţii contrare fiind abrogate. Comunicarea prezentului Regulament către cluburile membre ale Federatiei Roamne de Dans Sportiv se va realiza prin intermediul site-ului oficial al Federatiei Romane de Dans Sportiv.

 

 

www.dansuridenunta.ro | www.zumba.ro | www.magicdance.ro www.cursuridedans.ro

 


ZUMBASalsaHip Hop / R&BPreperformanta*** Grupele de incepatori nu au o data anume de incepere a cursurilor. La aceste grupe se predau pasii de baza urmand ca la grupele de intermediari sa se lucreze coregrafii. Grupa de incepatori nu are o durata anume deoarece fiecare cursant are un ritm propriu de asimilare a cunostintelor si trecerea la o grupa mai avansata se face in functie de fiecare ( in medie dupa aprox. 2 luni ). ***